Vanliga frågor om

Betygsskala

Betygsskala med beteckningarna A-F. Lägsta godtagbara kunskapsnivå är E.

Busskort/Läsårskort

Har du minst fyra kilometer närmaste väg till skolan får du ett busskort av din mentor.
Busskorten gäller alla vardagar utom sommarlov och jullov under ett helt läsår.

Om du förlorar ditt busskort anmäler du detta till expeditionen som spärrar kortet och beställer ett nytt ifrån Västtrafik. Kostnad för nytt busskort är 250 kronor. Det tar några dagar innan skolan får ett nytt kort som du kan hämta ut. Under väntetiden får du ett tillfälligt kort.

Spara busskortet över sommaren eftersom det gäller från terminsstart till mitten av september.

Elevskåp

Du har tillgång till ett elevskåp för förvaring av kläder, läroböcker och annat material som hör till skolarbetet. Med tanke på stöldrisken bör värdesaker inte placeras i elevskåpen. Du ansvarar för att ha ett A-klassat hänglås. Skolan ersätter inga stölder. Skåpet är inte till för privat användning. I skolan gäller förbud mot att föra med sig farliga och olämpliga föremål. Skolanförbehåller sig rätten att öppna skåpet om det kan antas att där förvaras otillåtna föremål.
Skåpet är personligt.
Tomma skåp får inte användas av elever som redan har blivit tilldelade ett skåp. Skolan har rätt att klippa hänglås till skåp som ingen elev är tilldelad.

Examen

För högskoleförberedande examen ska du ha 2 500 poäng varav 2 250 poäng ska vara godkända. Du ska vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1.
Du ska vara godkänd i ditt gymnasiearbete.

Examen från ett högskoleförberedande program ger grundläggande högskolebehörighet.

F

Om du fått betyget F på slutförd kurs har du möjlighet att få pröva för högre betyg under gymnasietiden så länge du går kvar på skolan. 
Läs mer under rubriken prövningar på Fronter.

Frånvaro

Frånvaro utan orsak är skolk och accepteras inte!
Om du avbryter skoldagen ska detta anmälas till mentor eller så registrerar du din frånvaro i Vklass.
Utbetalningen av studiebidragen baseras på införda uppgifter om frånvaron.

Gym

Eleverna får gymkort hos Nordic Wellness för fri träning varje termin. 

Individuell studieplan

Du har en individuell studieplan. Där kan du se vilka kurser som är avslutade och betygsatta, de som pågår och de som inte har börjat än. Där framkommer även när kurserna startar, slutar och hur många poäng som kurserna har.

Modersmål

För att läsa kurser i modersmål på gymnasiet krävs godkänd kurs i modersmål från grundskolans årskurs 9. Gymnasiekurserna omfattar totalt 250 poäng och är egna ämnen.

Om du nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Föräldrar och skola samtalar om ditt behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer om du ska erbjudas studiehandledning på ditt modersmål.

Nationella prov

Nationella prov används som ett hjälpmedel i vissa ämnen för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. De utarbetas av Skolverket och är obligatoriska.

Olycksfallsförsäkring

Du är kollektivt olycksfallsförsäkrad genom Kungsbacka kommun som har avtal med försäkringsbolaget Folksam. Försäkringsbeskedet finns på Kungsbacka kommuns hemsida
Där kan du även läsa hur du gör en skadeanmälan.

Prövningar

Om du fått betyget F finns möjlighet att kostnadsfritt pröva för ett högre betyg så länge du går kvar på skolan.

Rökning

Rökning är inte tillåten i Beda Hallberg gymnasiums lokaler. Vill du sluta röka kan du kontakta skolsköterska eller kurator.

Sjukanmälan

Om du är sjuk måste du göra en frånvaroanmälan samma dag som du inte kan närvara i skolan.
Du kan registrera frånvaro både på vklass.se och i Vklass app. Observera att frånvaroanmälan måste göras varje dag under sjukdomsperioden. Vklass

Vklass är vårt nya pedagogiska IT-stöd och ersätter Fronter och Skola24 från och med hösten 2019.

Vklass är en digital lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. Vklass gör det enklare för dig att få överblick över elevens aktiviteter allt ifrån schema, planeringar och läxor till frånvarohantering. 

De olika funktionerna når du via Vklass webbplats eller i Vklass app. Appen heter Vklass och du laddar ner den i Appstore eller Google Play. 

Studiehjälp

Du behöver inte söka studiebidrag. Du får det från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år, om du studerar heltid, till och med juni det år du fyller 20 år.  Utbetalning sker med beloppet 1050 kronor den sista vardagen i månaderna september-juni.
Vid frågor kontakta CSN eller expeditionen.

Extra Tillägg
Ett bidrag som kan beviljas med 285 kr - 855 kr/mån.Tillägget prövas med hänsyn till föräldrarnas och elevens ekonomiska förhållanden. Det ekonomiska underlaget får inte överstiga 125.000 kr före skatt. Ingen nedre åldersgräns. Ansökningsblankett finns hos kuratorn. Ansökan skickas till CSN. Mer information kan fås av skolkurator.

Studiemedel

Studiemedel kan elever söka från och med juli det året de fyller 20 år. Ansökan bör göras snarast då CSN inte betalar ut mer än 4 veckor retroaktivt. Studiemedel söks på www.csn.se eller hos kurator.

Utdrag från betygskatalogen

En gång per termin får du ett utdrag från betygskatalogen. Där visas också frånvaron.

Utökat program

Om du vill läsa mer än 2 500 poäng ska din rektor godkänna det.

Verktyg för studier

Alla elever får låna en Ipad under studietiden, den kan sedan köpas ut från skolan ifall eleven vill behålla sin padda när eleven pluggat färdigt. När eleven får sin Ipad är den redan färdigkonfigurerad med elevens skolinloggning, mail och alla de appar som behövs för studier.